CComboBox::SetEditSel

BOOL SetEditSel ( int nStartChar, int nEndChar );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja Państwa jest skuteczne; przeciwnym razie 0. Jest CB_ERR , jeśli CComboBox zostało zapisane w stylu CBS_DROPDOWNLIST lub nie pole listy.

Parametry

nStartChar

Określa pozycję początkową. Jeśli pozycję początkową ma wartość –1, istniejące zaznaczenie jest usuwany.

nEndChar

Określa położenie końcową. Jeżeli pozycja końcowa jest ustawiony na –1, następnie cały tekst od pozycji początkowej do ostatniego znaku w formancie edycji jest zaznaczone.

Uwagi

Zaznacza znaków w formancie edycyjnym pola kombi.

Pozycje są od zera. Aby zaznaczyć pierwszy znak formantu edycyjnego, należy określić pozycję początkową 0. Pozycja końcowa jest znak tuż po ostatni znak wybierz. Na przykład aby wybrać pierwsze cztery znaki formantu edycyjnego, użyjemy pozycji początkowej 0 i końcową pozycji 4.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::GetEditSel, CB_SETEDITSEL

Index