CComboBox::SetCurSel

int SetCurSel ( int nSelect );

Wartość zwracany

Indeksu elementu zaznaczone, jeśli wiadomość jest pomyślne. Wartość zwracany jest CB_ERR , jeśli nSelect jest większa niż liczba elementów na liście, czy też nSelect ma wartość –1, który usuwa zaznaczenie.

Parametry

nSelect

Określa indeksu ciągu zaznacz. Jeśli –1, bieżące zaznaczenie w polu listy jest usuwany, a formant edycji jest wyczyszczone.

Uwagi

Wybierze ciąg w polu listy pola kombi. Jeśli to konieczne, pole listy przewija ciąg do widoku (Jeśli pole listy jest widoczny). Tekst w formancie edycyjnym pola kombi zostaje zmieniony aby odzwierciedlić nowe zaznaczenie. Wszelkie poprzednie zaznaczenie w polu listy jest usuwany.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::GetCurSel, CB_SETCURSEL

Index