CComboBox::MeasureItem

wirtualne nieważne MeasureItem ( LPMEASUREITEMSTRUCT lpMeasureItemStruct );

Parametry

lpMeasureItemStruct

Długie wskaźnika do struktury MEASUREITEMSTRUCT.

Uwagi

Wywoływany przez ramy, gdy tworzone jest pole kombi z styl rysowania przez właściciela.

Domyślnie ta funkcja Państwa nie działają. Zastąpić tę funkcję Państwa i wypełnienia w strukturze MEASUREITEMSTRUCT , aby poinformować system Windows o wymiarach pola listy w polu kombi. Jeśli pole kombi jest utworzonej przy użyciu stylu CBS_OWNERDRAWVARIABLE , ramy wywołuje tej funkcji członek dla każdego elementu w polu listy. W przeciwnym razie członek ten jest nazywany tylko raz.

Za pomocą stylu CBS_OWNERDRAWFIXED w polu kombi rysowania przez właściciela, utworzone za pomocą funkcji członek SubclassDlgItem CWnd polega na dalsze programowanie rozważania. Zapoznać się z omówieniem technicznym Uwaga 14.

Zobacz CWnd::OnMeasureItem opis struktury MEASUREITEMSTRUCT.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::CompareItem, CComboBox::DrawItem, WM_MEASUREITEM, CComboBox::DeleteItem

Index