CComboBox::InsertString

int InsertString ( int nIndex, LPCTSTR lpszString );

Wartość zwracany

Indeksu stanowiska, w którym został wstawiony ciąg. Wartość zwracany jest CB_ERR , jeśli wystąpi błąd. Wartość zwracany jest CB_ERRSPACE , jeśli dostępnych do przechowywania nowy ciąg znaków jest za mało miejsca.

Parametry

nIndex

Zawiera indeksu do pozycji w polu listy, która zostanie wyświetlony ciąg. Jeśli ten parametr jest –1, ciąg dodaje się na końcu listy.

lpszString

Wskazuje ciąg zakończony zerem, który ma być wstawiony.

Uwagi

Wstawia ciąg do pola listy, pola kombi. W odróżnieniu od funkcji Państwa addString() funkcję Państwa InsertString nie powodują listy styl CBS_SORT sortowania.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::AddString, CComboBox::DeleteString, CComboBox::ResetContent, CB_INSERTSTRING

Index