CComboBox::GetItemHeight

int GetItemHeight ( int nIndex ) Stała;

Wartość zwracany

Wysokość w pikselach, określonego elementu w polu kombi. Wartość zwracany jest CB_ERR , jeśli wystąpi błąd.

Parametry

nIndex

Określa składnik polu kombi, którego wysokość ma być pobrana. Jeżeli parametr nIndex jest –1, wysokość formant edycji (lub tekst statyczny) część pola kombi jest pobierana. Jeśli pole kombi zostało zapisane w stylu CBS_OWNERDRAWVARIABLE , nIndex określa indeksu elementu listy, którego wysokość ma być pobrana. W przeciwnym razie nIndex powinna być ustawiona na 0.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa GetItemHeight , aby pobrać wysokość elementów listy w polu kombi.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::SetItemHeight, WM_MEASUREITEM, CB_GETITEMHEIGHT

Index