CComboBox::FindStringExact

int FindStringExact ( int nIndexStart, LPCTSTR lpszFind ) Stała;

Wartość zwracany

Indeksu pasujący element lub CB_ERR Jeśli wyszukiwanie nie powiodła się.

Parametry

nIndexStart

Określa indeksu elementu przed pierwszy element ma być przeszukiwany. Podczas wyszukiwania osiągnie dolnej części pola listy, to nadal od górnej krawędzi pola listy Wróć do pozycji określonej przez nIndexStart. Jeśli nIndexStart jest –1, pole całej listy jest przeszukiwany od początku.

lpszFind

Wskazuje ciąg zakończony zerem, aby wyszukać. Ten ciąg może zawierać pełną nazwę pliku, łącznie z rozszerzeniem. W wyszukiwaniu nie jest uwzględniana wielkość liter, więc ten ciąg może zawierać kombinację wielkich i małych liter.

Uwagi

Wywołać funkcję Państwa FindStringExact , aby znaleźć pierwszy ciąg pola listy (w polu kombi), który pasuje do ciągu określonych w lpszFind.

Jeśli pole kombi zostało utworzone z styl rysowania przez właściciela, ale bez stylu CBS_HASSTRINGS FindStringExact próbuje dopasować wartość liczbę na wartość lpszFind.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::FindString, CB_FINDSTRINGEXACT

Index