CComboBox::FindString

int FindString ( int nStartAfter, LPCTSTR lpszString ) Stała;

Wartość zwracany

Jeśli wartość zwracany jest większa niż lub równa 0, to indeksu pasującego elementu. Jest CB_ERR , jeśli wyszukiwanie nie powiodła się.

Parametry

nStartAfter

Zawiera indeksu elementu przed pierwszy element ma być przeszukiwany. Podczas wyszukiwania osiągnie dolnej części pola listy, to nadal od górnej krawędzi pola listy Wróć do pozycji określonej przez nStartAfter. Jeśli –1, pole całej listy jest przeszukiwany od początku.

lpszString

Wskazuje ciąg zakończony zerem, który zawiera prefiks do wyszukiwania. Wyszukiwanie jest sprawa niezależnych, więc ten ciąg może zawierać kombinację wielkich i małych liter.

Uwagi

Stwierdza, ale nie zaznacza pierwszy ciąg, który zawiera określony prefiks w polu listy pola kombi.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::SelectString, CComboBox::SetCurSel, CB_FINDSTRING

Index