CComboBox::DrawItem

wirtualne nieważne DrawItem ( LPDRAWITEMSTRUCT lpDrawItemStruct );

Parametry

lpDrawItemStruct

Wskaźnik do struktury DRAWITEMSTRUCT , który zawiera informacje o typie rysunku wymagane.

Uwagi

Wywoływany przez ram, gdy wizualne aspekt zmiany pole kombi rysowania przez właściciela. Członek itemAction struktury DRAWITEMSTRUCT definiuje rysunku akcję, która ma być wykonywana. Opis tej struktury patrz CWnd::OnDrawItem.

Domyślnie ta funkcja Państwa nie działają. Zastąpić tę funkcję Państwa do wdrożenia rysowanie obiektu CComboBox rysowania przez właściciela. Zanim ta funkcja Członkowskim kończy, wniosek należy przywrócić wszystkie obiekty interfejsu (GDI) urządzenia grafiki, które wybranego kontekstu wyświetlania dostarczonych w lpDrawItemStruct.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::CompareItem, WM_DRAWITEM, CComboBox::MeasureItem, CComboBox::DeleteItem

Index