CComboBox::Dir

int Dir ( UINT attr, LPCTSTR lpszWildCard );

Wartość zwracany

Jeśli wartość zwracany jest większa niż lub równa 0, to indeksu nazwa_pliku ostatnio dodane do listy. Wartość zwracany jest CB_ERR , jeśli wystąpi błąd; wartość zwracany jest CB_ERRSPACE , jeśli niewystarczającej przestrzeni jest dostępnych do przechowywania nowy ciągi.

Parametry

attr

Może być dowolną kombinacją wartości wyliczenia , opisane w CFile::GetStatus lub dowolną ich kombinacją następujących wartości

lpszWildCard

Wskazuje ciąg Specyfikacja pliku. Ciąg może zawierać symbole wieloznaczne (na przykład *. *).

Uwagi

Dodaje listę nazw plików i/lub dysków do pola listy, pola kombi.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CWnd::DlgDirList, CB_DIR, CFile::GetStatus

Index