CComboBox::DeleteItem

wirtualne nieważne DeleteItem ( LPDELETEITEMSTRUCT lpDeleteItemStruct );

Parametry

lpDeleteItemStruct   Długie wskaźnik Windows DELETEITEMSTRUCT strukturę, która zawiera informacje na temat usunięty element. Opis tej struktury patrz CWnd::OnDeleteItem.

Uwagi

Wywoływana przez ramy, gdy użytkownik usuwa element z obiektu CComboBox rysowania przez właściciela lub niszczy pola kombi. Domyślna implementacja tej funkcji nie działają. Zastąpić tę funkcję do rysowania pola kombi, w razie potrzeby.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::CompareItem, CComboBox::DrawItem, CComboBox::MeasureItem, WM_DELETEITEM

Index