CComboBox::AddString

int AddString() ( LPCTSTR lpszString );

Wartość zwracany

Jeśli wartość zwracany jest większa niż lub równa 0, to indeksu ciąg znaków w polu listy. Wartość zwracany jest CB_ERR , jeśli wystąpi błąd; wartość zwracany jest CB_ERRSPACE , jeśli dostępnych do przechowywania nowy ciąg znaków jest za mało miejsca.

Parametry

lpszString

Wskazuje ciąg zakończony zerem, który ma zostać dodany.

Uwagi

Dodaje ciąg do pola listy, pola kombi. Jeżeli pola listy nie został utworzony styl CBS_SORT , ciąg dodaje się na końcu listy. W przeciwnym razie ciąg jest umieszczone na liście, a lista jest sortowana.

Aby wstawić ciąg do określonej lokalizacji w obrębie listy, należy użyć funkcji członek InsertString.

Omówie&nie CComboBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CComboBox::InsertString, CComboBox::DeleteString, CB_ADDSTRING

Index