CColorDialog::GetColor

COLORREF GetColor ( ) Stała;

Wartość zwracany

A wartość COLORREF , który zawiera informacje RGB koloru wybranego w oknie dialogowym Kolor.

Uwagi

Wywołanie funkcji po wywołaniu DoModal do pobierania informacji o koloru użytkownika wybrany.

Omówie&nie CColorDialog |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CColorDialog::SetCurrentColor

Index