CCmdUI::m_pSubMenu

Uwagi

Wskaźnik (typu CMenu ) do zamkniętego podmenu, reprezentowane przez obiekt CCmdUI . NULL Jeśli element nie jest menu. Jeśli menu podrzędnego jest wyskakujące okienko, m_nID zawiera identyfikator pierwszego elementu w wyskakującym menu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz technicznych Uwaga 21.

Omówie&nie CCmdUI |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMenu

Index