CCmdUI::m_pOther

Uwagi

Wskaźnik (typu CWnd) do obiektu okna, takie jak pasek narzędzie lub stan, który przesłał zgłoszenie. NULL Jeśli element menu lub innego niż-obiektCWnd.

Omówie&nie CCmdUI |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CWnd

Index