CCmdUI::m_pMenu

Uwagi

Wskaźnik (typu CMenu ) do menu, reprezentowane przez obiekt CCmdUI . NULL Jeśli element nie jest menu.

Omówie&nie CCmdUI |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CMenu

Index