CCmdTarget::FromIDispatch

statyczne CCmdTarget * FromIDispatch ( LPDISPATCH lpDispatch );

Wartość zwracany

Wskaźnik do obiektu CCmdTarget skojarzonego z lpDispatch. Ta funkcja zwraca wartość NULL , jeśli obiekt IDispatch nie jest rozpoznawana jako obiekt Microsoft Foundation klasy interfejsu IDispatch.

Parametry

lpDispatch

Wskaźnik do obiektu IDispatch.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji mapowania wskaźnika interfejsu IDispatch , otrzymane z automatyzacji funkcje składowe klasy, do obiektu CCmdTarget , który implementuje interfejsy obiektu IDispatch.

Wynik tej funkcji jest odwrotnością wywołanie funkcji członek GetIDispatch.

Omówie&nie CCmdTarget |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCmdTarget::GetIDispatch, COleDispatchDriver

Index