Członkowie klasy CCheckListBox

Budowa

CCheckListBox Obiekt CCheckListBox.
Tworzenie Tworzy pole Lista kontrolna systemu Windows i dołącza go do obiektu CCheckListBox.

Atrybuty

SetCheckStyle Ustawia styl formantu wyboru.
GetCheckStyle Pobiera stylu formantu wyboru.
SetCheck Ustawia stan pola wyboru elementu.
GetCheck Pobiera stan pola wyboru elementu.
Włącz Włącza lub wyłącza elementu okna Lista kontrolna.
IsEnabled Określa, czy element jest włączony.
OnGetCheckPosition Wywoływany przez ram do uzyskania pozycji elementu pole.

Overridables

DrawItem Wywoływany przez ram, gdy wizualne aspekt zmian pola listy rysowania przez właściciela.
MeasureItem Wywoływany przez ramy, gdy tworzone jest pole listy z styl rysowania przez właściciela.

Omówie&nie CCheckListBox |nbsp; Bazowy klasy członków | Wykres hierarchii

Index