CCheckListBox::MeasureItem

wirtualnej MeasureItem void ( LPMEASUREITEMSTRUCT lpMeasureItemStruct );

Parametry

lpMeasureItemStruct

Długie wskaźnika do struktury MEASUREITEMSTRUCT.

Uwagi

Wywoływany przez ramy, gdy tworzone jest pole listy kontrolnej o anon domyślny styl.

Domyślnie ta funkcja Państwa nie działają. Zastąpić tę funkcję Państwa i wypełnienia w strukturze MEASUREITEMSTRUCT , aby poinformować system Windows o wymiarach pole Lista kontrolna elementów. Jeśli pole listy kontrolnej jest utworzonej przy użyciu stylu LBS_OWNERDRAWVARIABLE , ramy wywołuje tej funkcji członek dla każdego elementu w polu listy. W przeciwnym razie członek ten jest nazywany tylko raz.

Omówie&nie CCheckListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCheckListBox::Create, CCheckListBox::DrawItem

Index