CCheckListBox::IsEnabled

BOOL IsEnabled (int nIndex );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli element jest włączone; inny sposób 0.

Parametry

nIndex

Indeks elementu.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji do określenia, czy dany element jest włączony.

Omówie&nie CCheckListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCheckListBox::Enable

Index