CCheckListBox::CCheckListBox

(CCheckListBox);

Uwagi

Obiekt CCheckListBox.

Podczas konstruowania obiektu CCheckListBox w dwóch etapach. Najpierw zdefiniować klasę pochodną CCheckListBox, następnie wywołać Tworzenie, który inicjuje pole Lista kontrolna systemu Windows i dołącza go do obiektu CCheckListBox . Na przykład:

klasa CMyCheckListBox: CCheckListBox publicznych
{
 nbsp; DECLARE_DYNAMIC(CMyCheckListBox)

/ / Konstruktory
publiczne:
   CMyCheckListBox();
   BOOL Create(DWORD dwStyle, const RECT& rect, CWnd* pParentWnd, UINT nID);...

Omówie&nie CCheckListBox |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CCheckListBox::Create

Index