CCachedDataPathProperty

Klasa CCachedDataPathProperty implementuje właściwości formantu OLE przeniesione asynchronicznie i w pliku pamięci podręcznej. Plik pamięci są przechowywane w pamięci RAM, zamiast na dysku i jest przydatne do szybkiego tymczasowe transfery.

Wraz z CAysncMonikerFile i CDataPathProperty CCachedDataPathProperty zawiera funkcje umożliwiające korzystanie z monikerów asynchronicznego formantów OLE. Z CCachedDataPathProperty obiektów, można przenieść dane asynchronicznie z adresu URL lub plik źródłowy i przechowują go w pliku pamięci za pośrednictwem zmiennej publicznej m_Cache . Wszystkie dane są przechowywane w pliku pamięci, a zachodzi potrzeba aby zastąpić OnDataAvailable , chyba że chcesz oglądać powiadomień i odpowiedzi. Na przykład, jeśli chcesz przetransferować duże.Plik GIF i chcesz powiadomić formantu, że więcej danych jest wcześniejsza, a on należy odświeżyć, zastąpić OnDataAvailable dokonania zgłoszenia.

Klasa CCachedDataPathProperty jest pochodną CDataPathProperty.

Aby uzyskać więcej informacji o sposobach używania formantów ActiveX i asynchronicznych monikerów w aplikacji internetowych zobacz następujące tematy w Visual C++ Programmer's Guide:

# include lt;afxctl.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Zobacz też CDataPathProperty

Index