CButton::SetCursor

HCURSOR SetCursor (HCURSOR hCursor );

Wartość zwracany

Uchwyt kursor poprzednio skojarzone z przyciskiem.

Parametry

hCursor

Uchwyt kursor.

Uwagi

Nazwać tę funkcję Państwa, aby skojarzyć nowy kursor z przycisku.

Kursor będą automatycz&nie umieszczane w przycisk, wyśrodkowany przez default.nbsp; Jeśli kursor jest zbyt duży dla przycisku, zostanie on przycięty po obu stronach. Można wybrać inne opcje wyrównania, włącznie z następującymi:

W przeciwieństwie do CBitmapButton, która używa czterech bitmapy na przycisku, SetCursor używa tylko kursor na przycisku. Po naciśnięciu przycisku kursora pojawia się przesunięcie w dół i w prawo.

Omówienie CButton |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CButton::GetCursor, CBitmapButton::LoadBitmaps, bitmap

Index