CBrush::GetLogBrush

int GetLogBrush (LOGBRUSH * pLogBrush );

Wartość zwracany

Jeśli funkcja powiedzie się, a pLogBrush jest prawidłowy wskaźnik, wartość zwracany jest liczba bajtów przechowywane w buforze.

Jeśli funkcja zakończy się pomyślnie i pLogBrush ma wartość NULL, wartość zwracany jest że liczba bajtów potrzebnych do przechowywania informacji funkcja będzie przechowywać do buforu.

Jeśli funkcja zawiedzie, wartość zwracany jest 0.

Parametry

pLogBrush

Punkty do struktury LOGBRUSH , zawierający informacje o pędzla.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa pobrać struktury LOGBRUSH . Struktura LOGBRUSH określa styl, kolor i deseń Pędzel.

Na przykład wywołanie GetLogBrush odpowiadać określonego koloru lub deseniu bitmapy.

Przykład

LOGBRUSH logbrush;
brushExisting.GetLogBrush (& logbrush);
CBrush brushOther (logbrush.lbColor)

Omówie&nie CBrush |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; LOGBRUSH, ::GetObject

Index