CBitmap

Klasa CBitmap hermetyzuje mapy bitowej Windows grafiki urządzenia interfejsu (GDI) i udostępnia funkcje składowe do manipulowania bitmapy. Aby użyć obiektu CBitmap , konstruowania obiektu, dołączyć uchwyt mapę bitową do niego jedną z funkcji członek inicjowania, a następnie wywołać obiektu Członkowskiego funkcje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat używania obiektów graficznych, takich jak CBitmap, zobacz Obiekty graficzne w Visual C++ Programmer's Guide.

# include lt;afxwin.h>

Czło&nkowie klasy |nbsp; Klasa podstawowa | Wykres hierarchii

Próbki  MFC próbki MDI

Index