CBitmap::LoadMappedBitmap

BOOL LoadMappedBitmap (UINT nIDBitmap, UINT nFlags = 0, LPCOLORMAP lpColorMap = NULL, int nMapSize = 0);

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

nIDBitmap

Identyfikator zasobu, bitmapy.

nFlags

Flaga bitmapę. Może być zero lub CMB_MASKED.

lpColorMap

Wskaźnik do struktury Mapa , zawierający informacje o kolorach potrzebne do mapowania bitmapy. Jeśli ten parametr ma wartość NULL, funkcja używa Mapa kolorów domyślnych.

nMapSize

Liczba kolorów mapy wskazywanego przez lpColorMap.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa do ładowania bitmapy i mapować kolory do bieżących kolorów systemu. Domyślnie LoadMappedBitmap mapowanie kolorów używanych w przycisk glify.

Informacje dotyczące tworzenia zamapowanych bitmapy, zobacz opis funkcji Windows :: CreateMappedBitmap i Mapa struktury w Win32 Programmer's Reference.

Omówie&nie CBitmap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: LoadBitmap, :: CreateMappedBitmap

Index