CBitmap::GetBitmapBits

DWORD GetBitmapBits ( DWORD dwCount, elementem LPVOID lpBits ) Stała;

Wartość zwracany

Rzeczywista liczba bajtów w mapę bitową lub 0, jeśli wystąpi błąd.

Parametry

dwCount

Określa liczbę bajtów, które mają być skopiowane.

lpBits

Punkty do buforu, który ma otrzymać bitmapy. Bitmapa jest tablicą bajtów. Tablicy bajtowej mapa bitowa odpowiada strukturze, gdzie linie poziome skanowanie są wielokrotności 16 bitów.

Uwagi

Kopiuje wzorzec bitowy obiektu CBitmap do buforu, który jest wskazywany przez lpBits. Parametr dwCount określa liczbę bajtów, które mają być kopiowane do buforu. Użyj CGdiObject::GetObject do określenia wartości poprawne dwCount dla danej bitmapy.

Omówie&nie CBitmap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CGdiObject::GetObject, :: GetBitmapBits

Index