CBitmap::CreateDiscardableBitmap

BOOL CreateDiscardableBitmap ( CDC * pDC, int nWidth właściwości, int nHeight );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób 0.

Parametry

pDC

Określa kontekstu urządzenia.

nWidth właściwości

Określa szerokość (w bitach) bitmapy.

nHeight

Określa wysokość (w bitach) bitmapy.

Uwagi

Inicjuje discardable mapy bitowej, zgodnego z kontekstu urządzenia zidentyfikowane przez kontrolera pDC. Bitmapa ma tę samą liczbę płaszczyzn kolorów lub ten sam format bitów na piksel w kontekście określonego urządzenia. Aplikację można wybrać tę mapę bitową jako bitmapę bieżącego urządzenia pamięci, które jest zgodne z podanym przez kontrolera pDC.

System Windows można odrzucić mapy bitowej utworzonej przez tę funkcję, tylko wtedy, gdy aplikacja nie wybrał go w kontekście wyświetlania. Jeśli Windows odrzuca bitmapy, gdy nie jest zaznaczona, a później aplikacja próbuje go zaznaczyć, funkcja CDC::SelectObject zwraca NULL.

Po zakończeniu z obiektem CBitmap , utworzone za pomocą funkcji CreateDiscardableBitmap , najpierw Zaznacz Bitmapa tego kontekstu urządzenia następnie usunąć obiekt CBitmap.

Omówie&nie CBitmap |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp; :: CreateDiscardableBitmap, CGdiObject::DeleteObject

Index