CAsyncSocket::Bind

BOOL Powiązania ( UINT nSocketPort, LPCTSTR lpszSocketAddress = NULL );

BOOL Powiązania ( const SOCKADDR * lpSockAddr, int nSockAddrLen );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; w przeciwnym razie 0 i kod błędu mogą być pobierane przez wywołanie GetLastError. Następujące błędy stosuje się do tej funkcji członek:

Parametry

nSocketPort

Port identyfikacji aplikacji gniazda.

lpszSocketAddress

Adres sieciowy, kropkowane liczbę takich jak "128.56.22.8".

lpSockAddr

Wskaźnik do struktury SOCKADDR , który zawiera adres, który należy przypisać do tego gniazda.

nSockAddrLen

Długość adresu w lpSockAddr w bajtach.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby skojarzyć lokalny adres z gniazda. Ta procedura jest używany na niepołączonych datagram lub gniazda strumienia, przed wezwań Połącz lub Odsłuchaj . Przed może zaakceptować żądania połączenia, nasłuchujących gniazd serwera należy wybrać numer portu i stał się znany Windows Sockets, wywołując Bind. Powiązanie ustanawia stowarzyszenie lokalnych (hosta adres/port numer) gniazda przypisując lokalnego nazwie do gniazda nienazwana.

Omówienie CAsyncSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz teżnbsp;CAsyncSocket::Connect, CAsyncSocket::Listen, CAsyncSocket::GetSock&Name, CAsyncSocket::SetSockOpt, CAsyncSocket::Create

Index