CAsyncSocket::AsyncSelect

BOOL AsyncSelect ( długą lEvent = FD_READ | FD_WRITE | FD_OOB | FD_ACCEPT | FD_CONNECT | FD_CLOSE );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli funkcja jest skuteczne; w przeciwnym razie 0 i kod błędu mogą być pobierane przez wywołanie GetLastError. Następujące błędy stosuje się do tej funkcji członek:

Parametry

lEvent

Maska bitowa, która określa kombinację zdarzeń sieci, w których stosowanie jest zainteresowana.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji członek zażądać powiadomienia o zdarzeniach dla gniazda. Ta funkcja służy do określenia, które MFC wywołania zwrotnego powiadomienia funkcji zostanie wywołana dla gniazda. AsyncSelect automatycznie ustawia tego gniazda na tryb nieblokujących. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Windows Sockets: gniazdo powiadomienia w Visual C++ Programmer's Guide i Omówienie systemu Windows Sockets 2 i Windows Sockets programowania zagadnienia w dokumentacji zestawu Win32 SDK.

Omówienie CAsyncSocket |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAsyncSocket::GetLastError, :: WSAAsyncSelect

Index