CAsyncMonikerFile::CreateBindStatusCallback

wirtualne IUnknown * CreateBindStatusCallback ( IUnknown * pUnkControlling );

Wartość zwracany

Jeśli pUnkControlling nie ma wartości NULL, funkcja zwraca wskaźnik do wewnętrznej IUnknown obiektu COM wspieranie IBindStatusCallback. Jeśli pUnkControlling ma wartość NULL, funkcja zwraca wskaźnik do IUnknown obiektu COM wspieranie IBindStatusCallback.

Parametry

pUnkControlling

Wskaźnik do kontrolowania nieznany (zewnętrzne IUnknown) lub NULL jeśli nie jest używany agregacji.

Uwagi

CAsyncMonikerFile wymaga obiektu COM, który implementuje IBindStatusCallback. MFC implementuje taki obiekt, i to jest kumulowane. Można zastąpić CreateBindStatusCallback zwraca obiekt COM. Obiekt COM można zagregować MFC firmy wykonania przez wywołanie CreateBindStatusCallback z kontroli nieznany obiekt COM. Obiekty COM implementowane za pomocą wsparcie dla CCmdTarget COM można pobrać kontrolowania nieznany przy użyciu CCmdTarget::GetControllingUnknown.

Ewentualnie obiektu COM można delegować do wykonania MFC firmy przez wywołanie CreateBindStatusCallback (NULL).

Otwórz wywołuje CreateBindStatusCallback.

Szczegółowe informacje na temat interfejsu IBindStatusCallback , opisane w zestawie SDK platformy. Aby uzyskać więcej informacji na temat wiązania asynchronicznego, zobacz sposób wiązania asynchronicznego i składowania w zestawie SDK platformy. Omówienie agregacji, zobacz agregacji w zestawie SDK platformy.

Omówienie CAsyncMonikerFile |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Index