CArchive::IsBufferEmpty

BOOL IsBufferEmpty ( ) Stała;

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli archiwum bufor jest pusty; inny sposób 0.

Uwagi

Wywołanie tej funkcji Państwa, aby ustalić, czy obiekt archiwum wewnętrzny bufor jest pusty. Funkcja ta jest dostarczana do obsługi programowania z klas MFC Windows Sockets CSocketFile. Nie trzeba używać go do archiwum skojarzone z obiektem CFile.

Powodem używania IsBufferEmpty z archiwum skojarzone z obiektem CSocketFile jest, że bufor archiwum może zawierać więcej niż jedną wiadomość lub rekordu. Po otrzymaniu jednej wiadomości, należy za pomocą IsBufferEmpty kontroli pętli, która nadal odbierania danych, dopóki bufor jest pusty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Funkcja Członkowskich przyjęcie klasy CAsyncSocket i próbki MFC zaawansowane pojęcia CHATSRVR, które przedstawiono sposób użycia IsBufferEmpty.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł Windows Sockets: za pomocą gniazd z archiwami w Visual C++ Programmer's Guide.

Omówie&nie CArchive |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CSocketFile, CAsyncSocket::Receive

Index