CAnimateCtrl::Create

BOOL Tworzenie ( DWORD dwStyle, St&ała RECTamp; Rect, CWnd * pParentWnd, UINT nID );

Wartość zwracany

Niezerowa, jeśli kończy się pomyślnie; inny sposób zera.

Parametry

dwStyle

Określa styl formantu animacji. Zastosuj dowolną kombinację stylów formantu okna i animacji opisane pod uwagi do kontroli.

rect

Określa położenie i rozmiar formantu animacji. Może to być obiektem CRect lub strukturą RECT.

pParentWnd

Określa okno nadrzędne formantu animacji, zazwyczaj CDialog. Nie wolno NULL.

nID

Określa identyfikator formantu animacji.

Uwagi

Można skonstruować CAnimateCtrl w dwóch etapach. Najpierw Wywołaj konstruktora, następnie wywołać Tworzenie, który tworzy formantu animacji i dołącza go do obiektu CAnimateCtrl.

Stosuje się następujące style okien do formantu animacji.

Oprócz style okien, wymienionych powyżej można zastosować jeden lub więcej z następujących stylów formantu animacji do formantu animacji:

Omówienie CAnimateCtrl |nbsp; Klasa członków | Wykres hierarchii

Zobacz też CAnimateCtrl::CAnimateCtrl, CAnimateCtrl::Open, CAnimateCtrl::Play, CAnimateCtrl::Seek

Index