CMenu::GetSafeHmenu

HMENU GetSafeHmenu ( ) const;

Osservazioni

Restituisce HMENU avvolti da questo oggetto CMenu o un puntatore NULLCMenu .

CMenu panoramica |nbsp; Membri della classe | Gerarchia Chart

Vedere anchenbsp; ::GetSubMenu

Index